Kvarken Space Economy project opens questionnaire for local companies, organisations and actors

-- suomeksi alempana; nedan på Svenska --

The EU Interreg Botnia-Atlantica project Kvarken Space Economy has opened a questionnaire targeting New Space opportunities in the Kvarken region. We welcome local companies (start-ups, SMEs, large enterprises), organisations (public, research, governmental), and actors to participate in the questionnaire which is open until the end of spring 2022.

The questionnaire is open in Webropol. The answer time is approximately 15 minutes. We value your input to our regional development activities. We have a raffle, where the reward is a space-themed LEGO set for one lucky participant.

Kvarken Space Economy project aims to:
- Establish Kvarken Space Center - a long lasting ecosystem, which utilises the New Space economy and boosts space-related business.
- Demonstrate space technology use by designing, building and launching the KvarkenSat cube satellite, and establishing a ground station and a portal for satellite data.
- Raise regional awareness on space-based data usage for business and innovation.
- Support commercialisation of existing space-based data sources

The goal of the project is to develop a long-lasting innovation center that will develop the necessary foundation to support New Space business activities in the Kvarken region (Gulf of Bothnia area, Merenkurkku),  for diverse industry applications e.g., the energy, forestry, marine, agriculture, logistics, manufacturing, and other business domains. The center will also assist the region to begin and continue participation in business opportunities within the globally developing New Space economy.

Questions can be send out to Project coordinator Katriina Nousiainen firstname.lastname(at)uwasa.fi


Kvarken Space Economy -hanke on avannut kyselyn paikallisille yrityksille, organisaatioille ja toimijoille


EU Interreg Botnia-Atlantica hanke Kvarken Space Economy on avannut kyselyn liittyen avaruustalouden mahdollisuuksiin Merenkurkun alueella. Kutsumme paikalliset yritykset (startupit, pk-yritykset ja suuret yritykset), julkisorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, sekä paikalliset toimijat mukaan osallistumaan kyselyymme, joka on auki kevään 2022 loppuun saakka.
Kyselyyn pääsee osallistumaan Webropolissa. Vastausaika on keskimäärin 15 minuuttia. Arvostamme teidän panostanne yhteisen alueemme kehittämiseen liittyvässä työssä. Kaikkien kyselyyn osallistujien kesken arvomme avaruusteemaisen LEGO-paketin yhdelle onnelliselle voittajalle.

Kvarken Space Economy -hankkeen tavoitteena on
- Perustaa Merenkurkun avaruuskeskus eli pitkäaikainen ekosysteemi, joka hyödyntää avaruustaloutta ja kasvattaa avaruustalouteen keskittyvää liiketoimintaa
- Demonstroida avaruusteknologian käyttöä suunnittelemalla, rakentamalla ja laukaisemalla Merenkurkun oma KvarkenSat satelliitti, ja perustamalla maahavainnointiasema sekä avaruusdataan keskittyvä portaali
- Kasvattaa satelliittidatan käyttöön liittyvää alueellista ymmärrystä osana liiketoimintaa ja innovaatioita
- Tukea kaupallistamista hyödyntäen jo olemassa olevia avaruusdataan pohjautuvia lähteitä

Hankkeemme tavoitteena on kehittää pitkäaikainen innovaatiokeskus, joka auttaa Merenkurkun alueen paikallisia toimijoita kehittämään avaruustalouteen keskittyvää liiketoimintaa eri aloilla, joita ovat esimerkiksi energia, metsätalous, meritalous, maatalous, logistiikka, tuotanto. Merenkurkun avaruuskeskus tukee alueemme toimijoita osallistumalla avaruustalouden kehitykseen ja tarjoamalla tukea kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen avaruustalouden alalla.

Mikäli teillä herää aiheeseen liittyen kysymyksiä, voitte olla yhteydessä projektikoordinaattoriimme Katriina Nousiainen etunimi.sukunimi(at)uwasa.fi.


Kvarken Space Economy har öppnat en enkät för lokal företagare, organisationer och aktörer


EU Interreg Botnia-Atlantica projektet Kvarken Space Economy har öppnat en enkät som fokuserar på nya rymd-ekosystem möjligheter i Kvarken området. Vi bjuder in lokala företag (start-ups, SME:s och större företag), organisationer (offentliga, forskningsinstitutioner) och lokala aktörer att delta i vår enkät som är öppen till slutet av våren 2022.
Man kan delta i enkäten på Webropol. Svarstiden är i genomsnitt 15 minuter. Vi uppskattar ert bidrag till vårt arbete med regional utveckling. Vi har en utlottning mellan deltagarna där vinnaren får ett LEGO-paket.

Målet med Kvarken Space Economy projektet är att:
- Skapa en rymdcentral i Kvarken området – ett långsiktigt ekosystem som utnyttjar rymdekonomin och ökar affärsverksamheten med fokus på rymdekonomin
- Visa användningen av rymdteknik genom att konstruera, bygga och lansera KvarkenSat-kub-satelliten och upprätta en markstation och en portal för satellitdata
- Öka den regionala medvetenheten om rymdbaserad data-användning för företagare och innovation
- Stödja kommersialisering av befintliga rymdbaserade datakällor

Slutliga målet med projektet är att utveckla ett långsiktigt innovationscentrum som kommer att utveckla den nödvändiga grunden för att stödja den nya rymdverksamheten i Kvarken området, för olika industritillämpningar, t.ex. energi, skogsbruk, hav, jordbruk, logistik, tillverkning, och andra affärsområden. Centren kommer också att hjälpa regionen att börja och fortsätta att delta i affärsmöjligheter i den globala utvecklingen av den nya rymdekonomin.